Intea Fastigheter AB äger även Vänerskolan. Skolan är en av fem statligt regionala specialskolor. Den vänder sig till barn och ungdomar som har en hörselnedsättning eller som är döva. Man lägger stor vikt vid akustisk miljö och funktionell hörteknik. I anslutning till skolan finns även en fritidsverksamhet för äldre döva barn och en kommunal förskola för barn 2–6 år.

Fastigheten ligger centralt i Vänersborg, granne med det av Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm byggnad och 21 349 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Byggnaderna är fullt uthyrda till Specialpedagogiska skolmyndigheten som står för 89 procent av hyresintäkterna, Vänersborgs kommun står för resterande del.

Läs mer på Vänerskolans egna hemsida

https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/vanerskolan/